Projekt je financován z více zdrojů, a to skrze individuální jednání s dárci s nabídkou možnosti „zakoupit si schod do věže“, dary z veřejné sbírky a nadačním kapitálem.

Individuální jednání s dárci

Kdokoliv, kdo daruje nadaci prostředky ve výši 25 000 Kč a více, má možnost si vybrat schod a umístit na něj cedulku se svým jménem či se jménem člověka jemu blízkému. Takto bylo osloveno přes 50 dárců, kteří jsou blízcí nadaci nebo nadaci znají.

Celkem dárci věnovali 1 194 126 Kč.

Veřejná sbírka

Od 1. října 2016 do 22. srpna 2019 jsme měli povolenou Krajským úřadem Ústeckého kraje veřejnou sbírku vedenou pod číslem 2030/SCKZU/2016-7 na znovuzpřístupení šikmé věže kostela.

Výtěžek ze sbírky činil 27 923,50 Kč.

Nadační kapitál
Nadace má v tuto chvíli v investičních nástrojích uloženo 37 mil. korun jako nadační jistinu. Jsme připraveni, v případě nedostatku prostředků získaných výše uvedenými způsoby, uvolnit část takto investovaných prostředků do stavby nové věže, která by zůstala v majetku nadace.